Standpunt: provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'

23 Juli 2023

Standpunt: provinciaal beleidsplan 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'

Dit plan heeft potentieel maar mist momenteel afstemming lokaal was ons besluit. Er is echter geen reden tot paniekzaaierij. Daarmee is niemand gebaat, noch wie een woning bezit, noch wie onderneemt.  

Dit besluit hebben wij verdedigd op de gemeenteraad in juli,die specifiek rond dit punt ingericht was. Daarin stonden wij alleen. 

Waar andere partijen paniekerige communicatie voerden, zag wij eerder de sense of urgency rond dit onderwerp.

We nemen je even mee. 

Allereerst, het beleidsplan zit zeer goed in elkaar.  Het tracht de  ruimtelijke wanorde en versnippering die is ontstaan terug beter te ordenen om zo een antwoord te bieden aan ruimtelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd zullen worden. De uitdagingen waar we voorstaan zijn groot, de ruimte ter beschikking is echter beperkt. Dat is helaas de realiteit die we stilaan onder ogen dienen te komen.

Oost-Vlaanderen wordt opgedeeld in 3 types gebieden; 1. gebieden waar voornamelijk meer ruimte moet gemaakt en gevrijwaard worden voor zogenaamde ecosysteemdiensten, 2. gebieden waar voornamelijk meer ruimte moet gemaakt en gevrijwaard worden om te leven en 3. gebieden waar die 2 in elkaar overgaan.
Bij die beleidskaders heeft de provincie dus zoals gezegd kaarten opgemaakt, zogenaamde ‘potentie-‘ en ‘transitiekaarten’, om Oost-Vlaanderen op te delen in die 3 types van gebieden.
We starten hierbij niet met een leeg blad. (Oost-)Vlaanderen is al ruimtelijk verdeeld. Nu is er echter eerder ruimtelijke wanorde dan orde. Dat dit plan de ambitie heeft om dit beter te gaan ordenen is ook een ambitie die wij onderschrijven

 

Verder, en niet onbelangrijk. Er gaan momenteel stemmen op die roepen dat dit plan woningen, bedrijven of hele dorpskernen van de kaart zou vegen. Dit plan op zich gaat op terrein niks kunnen wijzigen. Dat staat zo letterlijk in de regelgeving ingeschreven; art. 2.1.2 van de VCRO; “Geen van de onderdelen van een beleidsplan heeft verordenende kracht.” Zelfs als bepaalde gebieden als gevolg van dit plan ooit een herbestemming zouden krijgen, is er reeds regelgeving die de bestaande constructies beschermt en zal beschermen.

 

Waarom dan toch onthouding vanuit onze fractie?

Het plan is te theoretisch en dient een lokale doorvertaling te krijgen. Wat de autonomie is van het gemeentelijk bestuur hierbij is, is  ons inziens niet duidelijk geformuleerd. . Op verschillende plaatsen in het plan wordt gesteld dat dit in partnerschap tussen provincie en lokale besturen zal gebeuren. Er dient verduidelijkt te worden dat dit in een gelijkwaardig partnerschap moet gebeuren.

Het negatieve advies vanuit de meerderheid zien wij als een gemiste kans. Het bestuur leek daarbij zelfs niet van plan om proactief stappen te zetten.

Echter; De uitdagingen waar we voor staan, wachten niet en vereisen een doordachte en integrale aanpak over gemeentegrenzen heen. Iets afwijzen is gemakkelijk, we kijken dus uit naar het alternatief van deze meerderheid. No time to waste, time is ticking. 

Fractie Groen Hamme