Tussenkomst Agnes op gemeenteraad gisterenavond...

13 September 2018

Wij vragen aan de huidige meerderheid om minstens de gunning van het project uit te stellen tot na de verkiezingen om het project te beperken tot enkel de academie en de bibliotheek en om de invulling van de overige oppervlaktes voor te leggen aan de bevolking.

Groen wil op de Markt in Hamme op korte termijn de bouw van de bibliotheek en van de academie gerealiseerd zien. We kijken dus telkens reikhalzend uit naar de vorderingen van wat de meerderheid “de culturele campus” is gaan noemen.
En elke keer opnieuw worden wij ontgoocheld.

Wij vinden dat de bouw van de bib en de academie losgekoppeld moet worden van de bouw van de winkels en appartementen en de ondergrondse parking. De PPS constructie die opgezet is, levert de gemeente en de Hammenaren niets op. Het is een kooi waarin we gevangen zitten en die elke Hammenaar veel geld zal kosten.

1. Die extra winkels en appartementen zijn niet nodig. De laatste jaren zijn er al heel wat appartementen gebouwd in het centrum van Hamme, de “markt” raakt stilaan verzadigd. Er liggen nog heel wat kansen in het centrum van Hamme om het huidige winkelaanbod te renoveren, uit te breiden en te verbeteren. Onze Hamse ondernemers en handelaren zijn echt wel bereid om Hamme te doen leven, daarvoor hebben ze die extra winkelruimte op de Markt niet nodig.

2. Als het gemeentebestuur spreekt over de PPS Markt , dan gebruiken zij steevast de term “culturele campus”. Het Cultureel Centrum Jan Tervaert staat echter in het Meulenbroek. Ondertussen viert dat zijn 25ste verjaardag. De dag komt dus altijd maar dichter dat het voordeliger zal zijn om een nieuw CC te bouwen dan te investeren in het huidige gebouw dat intussen meer dan nood heeft aan een aantal investeringen.
Als die kans er komt, willen wij dat het nieuwe CC naar de Markt komt. Een CC op de Markt kan voorzien worden van een cultuurcafé, kan feitelijk samenwerken met de academie en met de bibliotheek en zal een betere uitstraling en toegankelijkheid hebben dan nu het geval is. Als U nu kiest om op de markt winkels en appartementen te bouwen, maakt U dit voor eens en altijd onmogelijk.
Als dat uw bedoeling is, stel ik voor dat U stopt met te spreken over een “culturele campus”.

3. Om het ook even over de parking te hebben. Het parkeerbeleid in Hamme moet nog uitgewerkt worden. Er is een gemeentelijke enquète geweest waaruit meermaals blijkt dat er helemaal geen draagvlak is voor alweer een nieuwe ondergrondse parking. De parking in de Nieuwstraat is net gebouwd, is bijna klaar maar blijkbaar is op voorhand niet nagedacht over de uitbating ervan. We weten ondertussen wel wat de jaarlijkse inkomsten moeten zijn maar hoe we die zullen verkrijgen, is niet geweten.
Nu al een beslissing nemen over de bouw van een nieuwe openbare parking is dus zeer voorbarig.

4. Daarenboven is er een juridisch technisch probleem. Ik verwijs hiervoor naar mijn tussenkomst van de gemeenteraad in mei. Het volledige project voldoet niet aan de voorschriften die het gemeentebestuur liet opnemen in zijn eigen RUP, in casu daar waar het gaat om de invulling van de blokken in zone 1 en 2. En dus is het risico groot dat de realisatie van het hele project, inclusief de bib en de academie, in het gedrang komt of tenminste grote vertraging oploopt...
Dit gaat het niet over een mening of over een visie. Hier gaat het om wat beschreven staat, wat de regels zijn en wat ons gemeentebestuur daarmee wil doen.

Nu, ik heb ook goed geluisterd naar de reactie van de schepenen op onze redenering. Het is immers mogelijk dat zij informatie hebben die ik niet heb en dat wij op basis daarvan een fout in de redenering zouden gemaakt hebben.

Eerste reactie
:
De bepaling grootschalige centrumfuncties met een verdeling van 25/75 % zou niet bindend zijn.
De bepaling komt uit het RUP en is wel bindend, het gaat immers over een verordenend stedenbouwkundig voorschrift.
En stel dat de verdeling 25/75 % enkel richtinggevend is, dan is U de richting echt wel kwijt als U niet eens aan een 50/50 verdeling komt.

Tweede reactie
:
Bij de berekening van de totale vloeroppervlakte zou ik enkel rekening mogen houden met het gelijkvloers. Ik citeer uit het RUP pagina 19 :
Vloeroppervlakte = de som van de vloeroppervlakken of de denkbeeldige vloeroppervlakte indien er geen vloerplaat aanwezig is, op alle bouwlagen in het gebouw, boven het maaiveld en vanaf een vrije hoogte van 1,50 meter (terrassen niet inbegrepen). Deze vloeroppervlakte wordt gemeten tussen de buitenzijde van de gevels.“
Er is dus geen twijfel mogelijk, de vloeroppervlakte is de som van de vloeroppervlakken op alle bouwlagen in het gebouw. Zinsontleding, leerstof 5de leerjaar.

Derde argument
:
Er waren buiten het RUP nog andere teksten. Ik moest er ook de toelichtingsnota bijnemen want eigenlijk was het altijd de bedoeling geweest om winkels en appartementen te zetten op de Markt.
Ik heb de hele toelichtingsnota doorgenomen. Daarin staat onder andere dat het kernwinkelgebied wordt ingeperkt en geconcentreerd langsheen Marktplein en Kerkstraat en wordt ook gestimuleerd langsheen de Jagerstraat, waardoor een aantrekkelijk winkelcircuit kan ontstaan. In het huidige plan wordt de Jagerstraat doodlopend, niks winkelcircuit dus.
Ook in die toelichtingsnota lees ik dat er een parkeerruimte wordt voorzien voor een 400-tal wagens. Ook hier is geen sprake meer van, het aantal wagens is sterk verminderd.
Deze 2 intenties, bedoelingen zijn niet terug te vinden in het RUP. Voor die thema’s moet de toelichtingsnota er dus niet bijgehaald worden….

En er staat inderdaad dat het wonen boven winkels zal gestimuleerd worden om te voorkomen dat dit gebied tijdens sluitingstijd doods lijkt. U hebt dus gelijk, het was altijd uw bedoeling! Maar waarom hebt U dat dan niet in het RUP gezet? Waarom staat daar dan het tegenovergestelde? En, voor alle duidelijkheid, een omgevingsvergunning wordt afgetoetst aan het RUP, niet aan de toelichtingsnota.

Ondertussen heeft de private partner een “Best and final offer” ingediend. Als ik dit inkijk zijn er wel nog meer argumenten waarom wij dit geen goed idee vinden.
De kostprijs van dit alles is van een zodanige orde (meer dan 16 miljoen euro) dat wij vinden dat de beslissing daarover best overgelaten wordt aan de volgende meerderheid. De kiezer zal zich uitspreken of hij dit project steunt of niet. Het zal immers de volgende meerderheid zijn die met alle gevolgen geconfronteerd wordt, als U de gunning nu al formaliseert. Zo lang dit niet gebeurd is, blijft er ruimte om te onderhandelen. En wij vinden dat het de volgende meerderheid toekomt om die ruimte in te vullen.

Wat mij in het BAFO opvalt is de grondprijs.
Zeer concreet verkopen wij onze Markt voor een goede 854.886 euro die ons pas betaald wordt als de winkels en appartementen verkocht zijn. Bij het begin van het project werd trouwens een hoger bedrag voor de grond vooropgesteld. Daar koop je in de rest van Hamme 2.675 m2 bouwgrond voor.

Drie jaar geleden is nog 440.000 euro betaald voor het huis Markt (op diezelfde grond die nu zo weinig waard is…) Hoeveel zal de parking van de Sint-Jozefschool ons trouwens kosten?
U geeft gewoon onze Markt en de grond tussen Meulenbroekstraat, Markt en Jagerstraat weg aan een privé ondernemer om er winkels en appartementen op te bouwen!
Ik vind dit onbegrijpelijk!!!!