Persbericht Speelpleinproblematiek Hamme

26 Juni 2014

Persbericht Speelpleinproblematiek Hamme

Extra gemeenteraad Naar aanleiding van de huidige speelpleinproblematiek en subsidieproblemen hebben oppositiepartijen het initiatief genomen om een extra gemeenteraad bijeen te roepen. Die wordt gevraagd op

GROEN, SPA en N-VAwoensdag 9 juli om 20 uur.

Volgens het gemeentedecreet moet op vraag van 1/3 van de zetelende raadsleden de gemeenteraad samengeroepen worden. De 10 raadsleden van de 3 fracties ondertekenden de aanvraag. De voorzitter van de gemeenteraad heeft de verplichting hieraan tegemoet te komen.

Duidelijkheid

Met dit initiatief willen de drie fracties duidelijkheid krijgen over de subsidieproblemen van zowel de vzw Speelpleinen Hamme als Pieto!nk en de rol van de meerderheid daarin. Maar de oppositie wil met deze extra gemeenteraad het College ook verplichten om met onmiddellijke ingang de nodige maatregelen te nemen om alsnog te proberen de werking deze zomer te garanderen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat meer dan 800 kinderen die rekenen op onze georganiseerde speelpleinen en speelstraten in de kou komen te staan.

De oppositie zal dan ook maatregelen voorstellen om de werking te verzekeren, nu en voor de toekomst. De drie fracties onderstrepen ook dat zij in de gegeven omstandigheden de frustratie van de jeugdorganisaties heel goed begrijpen. We steunen dan ook hun acties.

Visie

Het falende jeugdbeleid wordt aan de hand van de dossiers verhuis Klokhuis en de subsidieperikelen met vzw Speelpleinen Hamme en Pieto!nk pijnlijk geïllustreerd.

Willen we het tij keren dan heeft Hamme dringend nood aan een duidelijke visie over samenwerking tussen jeugdwerkingen en gemeentebestuur. Ook daarover hebben de drie fracties vragen en voorstellen tot beslissing klaar. De drie fracties willen de meerderheid verplichten om een onderhandelde oplossing uit te werken mét de verenigingen die enerzijds de autonome werking van de jeugdverenigingen niet in het gedrang brengt en anderzijds een structuur realiseert die een structureel en transparant subsidiekader verzekert zodat het jeugdbeleid in Hamme terug een positief verhaal wordt.

Hamme, 26 juni 2014