Gemeentebestuur zondigt tegen eigen opgelegde voorwaarden in Project PPS Markt Hamme en hypothekeert bouw van academie en bib

24 Mei 2018

Gemeentebestuur zondigt tegen eigen opgelegde voorwaarden in Project PPS Markt Hamme en hypothekeert bouw van academie en bib

1. Groen Hamme stelt vast dat de huidige meerderheid met luide trom een project voorstelt dat ernstig afwijkt en feitelijk in strijd is met hun eigen Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dit betekent dat zij een project onderhandelen dat niet overeenkomt met hun eigen opgelegde regels, waardoor eenieder die hiertegen bezwaar indient, dit project onmiddellijk kan laten stopzetten. Aangezien de bestemmingen bepaald in het RUP niet gevolgd worden, is de kans quasi zeker dat de bezwaren na een noodzakelijk openbaar onderzoek gegrond verklaard worden en de bouw wordt stilgelegd nog voor hij zelfs begonnen is. Dat een bouwmaatschappij het voor hen meest lucratieve voorstel naar voren schuift, kunnen wij perfect begrijpen. Dat een gemeente dit niet toetst aan hun eigen voorschriften, begrijpen wij echter niet. 2. Om te voorkomen dat de toekomst van onze academie en bib wordt gehypothekeerd, vragen wij het gemeentebestuur om de huidige onderhandelingen onmiddellijk stop te zetten en het project PPS Marktplein in 2 afzonderlijke fases uit te voeren, en wel als volgt: a. In eerste instantie wensen wij de bouw van de academie en bib op korte termijn gerealiseerd te zien. Over de noodzaak van een bib en academie bestaat al consensus over alle partijgrenzen heen, dit kan bijgevolg heel snel worden uitgevoerd. Hierin vragen wij wel extra aandacht voor de duurzaamheid van dit project (cfr. Ons persbericht dd. 28/02 ll.) b. Over de overige invulling (ondergrondse parking, extra winkel- en woonruimtes) bestaat wel heel wat discussie, niet enkel bij de Hamse bevolking, maar dus ook op basis van juridische/technische gronden en afwijkingen inzake ruimtelijke ordening. Dit deel kan bijgevolg niet uitgevoerd worden. 3. Groen Hamme vraagt om de overige invulling te laten beslissen in samenspraak met de Hamse bevolking, en dit deel van het project nog niet op te starten. Gezien de weinige tijd die ons nog rest tot aan de verkiezingen in oktober, stellen wij voor om dit tweede luik te laten beslissen door de toekomstige meerderheid en niet door het huidige bestuur. De uitslag van de verkiezingen zal mede bepalen voor welke invulling de Hammenaar heeft gekozen, waarna een aanpassing van het RUP al dan niet kan worden aangevraagd. Wij wensen de voltallige meerderheid de wijsheid toe om de onderhandelingen te onderbreken en te heroriënteren naar een meer beperkte invulling van de PPS Markt zodat de realisatie van de bib en de academie niet in het gedrang komt. Wij wensen hen ook het voortschrijdend inzicht toe om voor de rest van de Markt, in samenspraak met de Hamse bevolking, een alternatieve invulling te voorzien. Groen Hamme werkt graag mee om dit project verder vorm te geven, om te komen tot een duurzaam resultaat met visie op de toekomst, en gedragen door alle Hammenaren.