Groen dient klacht in: “Verkoop grond in Zogge door meerderheid volledig in strijd met de regelgeving”

15 Juni 2024

Groen dient klacht in: “Verkoop grond in Zogge  door meerderheid volledig in strijd met de regelgeving”

“Elk openbaar bestuur moet het algemeen belang voorop zetten en waken over een gelijke behandeling. Deze beslissing gaat daar lijnrecht tegen in. Daarnaast dreigt deze beslissing ook een precedent te scheppen. We zien ons dan ook jammer genoeg verplicht om tegen deze beslissing klacht in te dienen bij de hogere overheid. Eerlijke kansen voor iedereen. 

Oorsprong
Dit dossier vindt zijn oorsprong in juni 2020, met de weigering van een bouwaanvraag voor vier
appartementen. Eén van de voornaamste redenen voor die weigering was dat er onvoldoende
parkeerruimte op eigen terrein voorzien was. De bouwheer ging in gesprek met het gemeentebestuur en
vroeg naar de mogelijkheden om een stuk grond naast zijn eigendom voor die parkeerplaatsen te kunnen
gebruiken. Die grond was op dat moment eigendom van het bisdom. De kwestie werd enkele keren
besproken en het bestuur is daarop in overleg gegaan met het bisdom om het perceel waarvan sprake te
kopen. Met de aankoop zag men bovendien een mogelijkheid om voor de lokale kaatsclub aan een
probleem met lokalentekort tegemoet te komen.
Verder verloop
Met de Zogse bouwheer werd afgesproken dat het bestuur hem dan een stuk van die grond zou verkopen om
alsnog het door hem gewenste aantal appartementen te kunnen bouwen. Eind 2021 ging de meerderheid
effectief over tot de aankoop van de grond.
Vervolgens diende de bouwheer midden 2022 zijn bouwaanvraag opnieuw in. Ondanks de blijvende
negatieve adviezen (nog altijd omtrent parkeerruimte op eigen terrein), keurde het college deze aanvraag
goed. Niet verwonderlijk want de afspraken met de bouwheer waren ondertussen al gemaakt.
In strijd met regelgeving?
Vandaag zijn de bouwwerken klaar. De parkeerruimte op grond die nog in eigendom is
van de gemeente (!) werd al aangelegd. Mei 2024, besliste de meerderheid om het stuk dat de
eigenaar nodig had, af te splitsen van de eigendom van de gemeente en rechtstreeks aan de eigenaar te
verkopen. 
Hier knelt de schoen. Bij elke verkoop van grond in eigendom van de
overheid moet iedereen de kans krijgen om die te kopen. Dit is hier op geen enkel ogenblik gebeurd.
Het is niet de eerste keer dat deze meerderheid de regels naast zich neerlegt. Enkele jaren geleden werden
we als Groen ook al eens verplicht om klacht in te dienen tegen het geven van een recht van opstal. Dit gaat
weer over diezelfde regelgeving. Het lijkt dus niet zozeer een kwestie van niet weten, maar eerder van niet
willen weten.
De Hammenaar verdient beter!
Groen Hamme gaat volop voor een beleid dat het algemeen belang voorop stelt en iedereen gelijke kansen
biedt.