Terugblik gemeenteraad februari

15 Maart 2008

De raad van februari lijkt nog maar net voorbij, of die van maart komt er al aan. Die is extra vroeg vanwege de paasvakantie. Er staan echter zeer weinig punten op de agenda Eerst nog even een terugblik op de vorige gemeenteraad. Ik heb tussenkomsten gedaan rond de volgende punten :

Straatnaam verkaveling 'Le Lis'
Aanstellen ontwerper ruimtelijke planning
Ontwerper nieuwbouwprojecten meulenbroek
Hangjongeren

Straatnaam verkaveling 'Le Lis'

In November werd op de raad voorgesteld om als nieuwe straatnaam "Burgemeester Louis Baertstraat" te gebruiken, in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel van de cultuurraad om de straat "Alphonse Van Bogaertstraat" te noemen.

Eén van de argumenten van de burgemeester om dat voorstel niet over te nemen, was dat er zeker nog een kans zou komen om de naam Alphonse Van Bogaert ergens te gebruiken.

Ik denk dat het beter is een volgende kans aan te grijpen om een straat te vernoemen naar wijlen burgemeester Louis Baert.

Ik heb de bezwaren van de cultuurraad en de conservator van het archeologisch museum Van Bogaert-Wauters aandachtig gelezen.
Zij geven zeer goede argumenten om de naam Alphonse Van Bogaert hier juist wél te gebruiken. Het gaat immers om de plek waar Alphonse Van Bogaert gewoond, gewerkt en geleefd heeft.

Er zijn plannen om een nieuw museum op te richten, en misschien heeft de meerderheid in gedachten om daar iets met de naam te doen.

Maar een naam kiezen voor een straat of plein heeft eigenlijk zeer veel te maken met geschiedenis. En een straat vernoemen naar Alphonse Van Bogaert op de plaats waar hij woonde, leefde en werkte, waar zijn museum en brouwerij gevestigd waren, is eigenlijk eer doen aan de geschiedenis van de gemeente.

Ik vind het dan ook beter om hier de visie van de cultuurraad te volgen.

Ik treed de voorzitter van de cultuurraad ook hierin bij, dit voorstel wil uiteraard geen afbreuk doen aan de verdiensten van burgemeester Baert. Deze naam kan men ongetwijfeld in de nabije toekomst op een andere plaats gebruiken.

Aanstellen ontwerper ruimtelijke planning

Vandaag moeten we de voorwaarden vaststellen om een ontwerper voor ruimtelijke planning aan te stellen.
De RUP voor het centrum lijkt mij de eerste belangrijke opdracht.

Het voorstel van Spirit om beroep te doen op de Vlaamse bouwmeester lijkt me heel zinvol. Zo kunnen de plannen voor de Markt en het Meulenbroek mooi bij alkaar aansluiten.

Er zijn grote plannen met het centrum, en dat mag.
We vinden van die concrete plannen nog niet veel terug in het dossier. Gelukkig zijn er kranten om onze informatie uit te halen.
Zo konden we b.v. de laatste dagen veel lezen over de prioriteiten van CD&V.

Op dat moment stelde ik voor een aantal groene ideeën mee te geven. Schepen Van Gaeveren vond dat dit niet echt aan de orde was. Meer iets voor een commissievergadering. Ik heb geantwoord dat er dan eerst wel commissies gehouden moeten worden?
De gemeenteraad is blijkbaar de plaats niet om over de inhoud van projecten te praten... We zullen we onze groene voorstellen op een andere manier naar buiten brengen.

ontwerper nieuwbouwprojecten meulenbroek

In dit dossier vonden we een omgevingstudie voor de site van het meulenbroek. Er stond in grote letters 'draft' op iedere pagina, wat betekent dat het niet om een goedgekeurde versie gaat.

Het is dan ook een studie die vol plannen en dromen zit, de ene al groter dan de andere?

Er zitten ook een aantal ideeën in waarvan in de omschrijving van de geplande nieuwbouwprojecten geen sprake is: de bouw van extra serviceflats, een gebouw voor kinderopvang, een paviljoentje nabij de mirabrug
Bovendien wordt bijvoorbeeld het nieuw te bouwen jeugdcentrum - voor zover ik vernomen heb - niet gepland op de plaats die in deze studie voorzien wordt.
In hoeverre beantwoordt de rest van deze omgevingsanalyse wel aan de concrete (bouw)plannen van het bestuur?

Wij moeten nu immers de voorwaarden vaststellen voor de aanstelling van een ontwerper. Ik zou nu graag weten wat die ontwerper moet ontwerpen.
En ook of dat voldoende doorgepraat is met toekomstige gebruikers.
En dan denk ik niet alleen aan het jeugdcentrum, maar ook aan de speelpleinwerking.

Op dit moment is het nog te veel onduidelijkheid troef.

Een ding heb ik hier toch nog meegegeven: Naast alle nieuwbouwplannen mag het bestuur niet vergeten welke waardevolle gebouwen er in het centrum staan. Huize Convent bijvoorbeeld, recent aangekocht door de Him, is een waardevol gebouw dat zeker moet bewaard blijven en ten dienste van de Hamse bevolking moet komen.

Tussenkomst n.a.v. de vraag rond Hangjongeren

Vorige week kreeg ik, als inwoner van het centrum een uitnodiging voor de nieuwe wijkraad in de brievenbus: Iedereen die ten gunste van de wijk iets positiefs kan bijdragen en/ of bepaalde zaken wenst aan te pakken, is uitgenodigd. Bovenaan stond in grote letters :

Nieuw en interessant !

Wel, ik hoop dat het ook positief wordt , dat een aantal mensen zich aangesproken zal voelen om positieve ideeën naar voor te brengen.
Een artikel vorige week in verband met het oprichten van deze wijkraad, deed me wel wat vrezen voor de concrete uitwerking van dit initiatief.
De intentie tot het oprichten van deze raad was blijkbaar ingegeven door vandalisme, sluikstorten, overlast, samenhokkende en amok makende jongeren?

Een wijkraad is natuurlijk een plaats waar je problemen kan signaleren.
Die worden dan doorgegeven naar het gemeentelijk meldpunt.

Maar met deze boodschap in de pers werd alvast een heel negatieve toon gezet. En opnieuw wordt de jeugd geviseerd. In artikels over Hamme jeugd lijkt stilaan overal in de weg te lopen: in winkelstraten, op pleinen, in wijken?

Ik hoop dat we een opbouwende wijkraad krijgen voor het centrum, waar men wil werken aan positief samenleven in de buurt, en geen zeur-over-de-jeugd raad?

Wij hopen op de eerste mogelijkheid. Waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, is overleg en begrip nodig. Hopelijk kunnen jong en oud op de nieuwe wijkraad een positieve dialoog voeren.

Daarom sluit ik me aan bij de stelling van Liesbet in verband met de aangehaalde problemen in Hamse wijken: er moeten open gesprekken gevoerd worden met alle betrokkenen, maar dan zonder van bij de start één partij als 'lastig' te bestempelen.
Je zou er versteld van staan hoe creatief en bereidwillig jonge mensen kunnen zijn als je ze aanspreekt als verantwoordelijke mensen, zonder ze te beschuldigen.