Ondersteboven moet blijven!

25 Februari 2009

Persbericht: De Hamse bestuursmeerderheid van CD&V - Open Vld wil het gemeentelijke kleuterschooltje Ondersteboven sluiten. Vanavond, voorafgaand aan de gemeenteraad zullen de ouders, die zich verenigden in een actiecomité, gebruik maken van het "vragenhalfuurtje" en het College confronteren met een aantal tegenwerpingen én argumenten om de school open te houden.

De fracties van hapropos, Groen! en sp.a beslisten na overleg met de ouders om niet enkel vragen te stellen maar om ook een punt te agenderen op de raad.

Laat het duidelijk zijn: sp.a, Groen! en hapropos vinden in eerste instantie dat de gemeente moet blijven investeren in het schooltje. We steunen de verontwaardiging van de ouders.
We hopen dat het gemeentebestuur alsnog zal afzien van haar intentie om de school te sluiten.
Maar indien men dit niet wenst te doen, lijkt het ons logisch dat het gemeentebestuur alle mogelijke alternatieven grondig onderzoekt. Op dit moment kunnen we uit verschillende contacten en berichtgeving concluderen dat dit niet gebeurd is. Een alternatief om de schoolcampus te behouden en het schooltje zicht te geven op een mooie toekomst is een overname van de school door een ander net.

namens de fracties van sp.a, Groen! en hapropos

Hilde Van Cauteren, Groen!
Liesbet Van der Henst, hapropos
Tom Vermeire, sp.a

Ons ingediende punt kan je hier nalezen:

Agendapunt gemeenteraad 25 februari 2009:
Sluiting gemeentelijke Kleuterschool "Ondersteboven" in 't Achterthof ? onderzoek overname door ander net

Toelichting

Het College van Burgemeester en Schepenen wenst de uitbating van het gemeentelijke kleuterschooltje "Ondersteboven" in 't Achterthof niet verder te zetten. De school moet sluiten per 1 september 2009.
Tijdens een druk bijgewoonde "info"vergadering op 29 januari in het gemeentehuis werd al snel duidelijk dat het gemeentebestuur niet zou ingaan de vele argumenten die het behoud van deze school bepleiten. Ook al groeit en bloeit de school, ook al zijn er met het achterliggende Kerckwijkpark vele kansen om ze tot een toplocatie te maken en ook al wordt er in de buurt gebouwd door jonge gezinnen, er kwam die avond enkel de boodschap dat men niet wenst te investeren in nieuwe klasjes.

Investeren in nieuwe klasjes blijft voor ons de eerste keuze en we hopen dat het gemeentebestuur alsnog zal afzien van haar intentie om de school te sluiten.
Maar indien men dit niet wenst te doen, lijkt het ons logisch dat het gemeentebestuur alle mogelijke alternatieven grondig onderzoekt. Op dit moment kunnen we uit verschillende contacten en berichtgeving concluderen dat dit niet gebeurd is. Een alternatief om de schoolcampus te behouden en het schooltje zicht te geven op een mooie toekomst is een overname van de school door een ander net.
Daarom wordt voorgesteld dat het gemeentebestuur gesprekken opstart met de andere onderwijsnetten in de gemeente met het oog op een overname van "Ondersteboven" door een ander net. Ook dit alternatief moet grondig worden onderzocht om zo het voortbestaan van het schooltje in 't Achterthof te kunnen garanderen.

Belangrijk daarbij is dat de school kan blijven bestaan in haar huidige vorm. De overname moet dan ook worden gezien als een totaalpakket: de juffen, de locatie, de kleinschaligheid.
Het is belangrijk dat het overnemende net bereid is daaromtrent garanties te bieden.

Ondertussen gaf ook de schoolraad op donderdag 19 februari een advies waarbij men adviseert de school niet te sluiten maar ook antwoorden te geven over de mogelijkheid tot overname door een ander net.

De piste "overname" zoals hoger uiteengezet moet met de nodige spoed en grondig onderzocht worden. Immers zoals geweten dient een herstructurering gemeld te worden aan het Ministerie van Onderwijs vóór 1 mei 2009, wil ze kunnen ingaan op 1 september 2009.

Daarom dient men snel de nodige contacten te leggen met de andere netten zodat de overnamegesprekken kunnen worden opgestart.

Voorstel van beslissing:
1.De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht om de inrichtende machten van de andere onderwijsnetten die in Hamme kleuteronderwijs aanbieden te contacteren met de vraag om de uitbating van het gemeentelijke kleuterschooltje "Ondersteboven", in 't Achterthof over te nemen.
2.Belangrijke voorwaarden waaraan de overnemer dient te voldoen zijn:
a.Behoud van de kleinschaligheid en eigenheid van de school;
b.Behoud van de schoolcampus;
c.Toekomstperspectief op het realiseren van nieuwe infrastructuur;
d.Bereidheid tot overname van het onderwijzend personeel.
3.Het College van Burgemeester en Schepenen rapporteert over deze gesprekken aan de gemeenteraad op 25 maart 2009 met het oog op een beslissing ten gronde.

Tom Vermeire (sp.a), Liesbet Van der Henst (hapropos), Hilde Van Cauteren (Groen!)