Nieuw Ongunstig inspectierapport bedreigt voortbestaan Hamse Academies

16 Mei 2014

Nieuw Ongunstig inspectierapport bedreigt voortbestaan Hamse Academies

Hamse Academie krijgt ONGUNSTIG advies van de Vlaamse Onderwijsinspectie. De procedure tot van de erkenning wordt opgestart.intrekking

Drie jaar na de inspecties in 2011 (25/10/2011 en 14/11/2011) bezocht de Vlaamse onderwijsinspectie begin dit jaar opnieuw de Hamse academies (10/1/2014 ? 13/1/2014).

Drie jaar na de vernietigende inspectierapporten over de slechte en onveilige infrastructuur, is de conclusie van het nieuwe inspectierapport nog erger. Het verslag van 84 bladzijden is onverbiddelijk.

De Academie krijgt een streng ongunstig advies.

Hierdoor treedt de procedure tot intrekking van de erkenning in werking. Dat meldt de Inspecteur-Generaal in een aangetekende brief van 3 april aan het de schepen van Onderwijs.

Het gemeentebestuur heeft nog tot 15 juni om, als laatste kans, een verbeterplan in te dienen. Op basis daarvan zal de inspectie de minister van Onderwijs adviseren om de erkenning al dan niet effectief in te trekken. Als dat gebeurt moet de academie de deuren sluiten.

Tom Vermeire, sp.a fractieleider in de gemeenteraad: "Dit is een zéér ernstige bedreiging voor de toekomst van onze Academie. De inspectie zet het bestuur, met de dreiging om de erkenning in te trekken, nu echt het mes op de keel. Men oordeelt dat er op drie jaar tijd niets is verbeterd aan de erbarmelijke infrastructuur. De academies zitten in Hamme verspreid over zo maar even 14 (!) verschillende locaties. Het inspectierapport heeft op bijna elke locatie fundamentele bemerkingen inzake veiligheid en hygiëne, wat leidde tot deze ongunstige conclusie. Bovendien wijst de inspectie er nu ook op dat deze infrastructurele tekortkomingen ook wegen op de kwaliteit van het onderwijs. Het pedagogische beleid van de academies, tot op vandaag onze grote troef, komt daardoor m.a.w. ook onder druk te staan."

Mario Hebbelinck, voorzitter Groen Hamme: "Het verslag spreekt eigenlijk voor zich. Als je het leest, merk je hoe ernstig de toestand is. Toen wij vanuit de oppositie drie jaar geleden n.a.v. de vorige inspectieverslagen de alarmbel luidden, beweerde de meerderheid dat we paniekzaaiers waren. Dit verslag bevestigt echter wat wij toen beweerden, nl. dat deze meerderheid de noodzaak van een dringende aanpak niet onder ogen wil  zien. Wij willen niets liever dan dat de cursisten in Hamme zich artistiek kunnen uitleven zonder zich vragen te moeten stellen over hun gezondheid, laat staan over de brandveiligheid van de gebouwen. We hebben gedreven leerkrachten en enthousiaste cursisten, die er samen alles aan doen om kunstonderwijs in Hamme op een hoger niveau te tillen.  Je mag dan ook van het gemeentebestuur verwachten dat ze een minimum aan inspanning leveren en zorgen voor de broodnodige omkadering. Intussen is het niet meer vijf voor, maar kwart nà twaalf. Ik kan alleen maar hopen, in het belang van de meer dan duizend cursisten, dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen."

We hoeven enkel te citeren uit het verslag van 3 april om te zien dat bijna alle locaties onaanvaardbare tekorten vertonen: Blz. 4. "Op vlak van bewoonbaarheid vertonen de gebouwen en de lokalen waarin de academie gehuisvest is, nog steeds onaanvaardbare tekorten en wordt er onvoldoende gevolg gegeven aan klachten. (?) De locatie van de Nieuwstraat beantwoordt noch aan comfortvoorwaarden, noch aan veiligheidsvoorwaarden. Op het ogenblik van de opvolgingscontrole was het buitenlicht stuk. Dit scherpte het onveiligheidgevoel sterk aan wetende dat daar vele kinderen en jongeren les volgen. De danslocatie (sporthal Meulenbroek, red) beantwoordt niet aan de eisen uit de regelgeving. Het onderhoud van een aantal vestigingsplaatsen en hun omgeving voldoet niet, o.a. in de Nieuwstraat en de parking van de Peperstraat."

Blz. 6. "De academie faalt in het systematisch opsporen en beheersen van tekorten op het vlak van  BVH (bewoonbaarheid veiligheid en hygiëne, red ). Bovendien worden er nog verschillende ernstige tekorten vastgesteld op het vlak van elektrische keuringen, brandveiligheid en het omgaan met gevaarlijke stoffen (specifiek voor de studierichting Beeldende Kunst). Ten gevolge hiervan wordt een ongunstig advies gegeven voor de erkenningsvoorwaarde BVH."

Blz. 10. "Het lokaal in lesplaats Zilverberk is een verouderd lokaal dat gedeeltelijk werd gerenoveerd. Op sommige plaatsen is echter nog schimmelvorming op de muren en ruikt het muf. Het verwarmingssysteem is verouderd' en potentieel gevaarlijk (brandwonden), omwille van de grote hitte van de metalen elementen."

We vinden het daarom nu welletjes. Het bestuur van CD&V en Open Vld doet al jaren niets aan deze situatie. Dit is schuldig verzuim. De plannen van deze meerderheid overtuigen de Vlaamse overheid allerminst. De vraag is eigenlijk eerder of er wel concrete plannen zijn?

Vermeire en Hebbelinck: "sp.a en Groen roepen samen de meerderheid op om eindelijk de academie met prioriteit aan te pakken, zoals al meermaals in de pers beloofd. Nu voorziet de meerjarenbegroting pas middelen voor een plan tot nieuwbouw in 2017. Dat is véél té laat. Om de  intrekking van de erkenning te voorkomen vereist dat die investeringen naar voor worden geschoven. Laat ons dat samen beslissen. Groen en sp.a zullen dat steunen. Maar het moet nu, en niet in 2017 of later!"

Tot slot pleiten beide partijen voor een betrokkenheid van alle belanghebbenden. We moeten leerkrachten, cursisten en ouders betrekken bij de verdere uitwerking. De uitdaging is gigantisch, laat ons de krachten bundelen vooraleer de gebrekkige infrastructuur ook de kwaliteit van ons kunstonderwijs keldert. Gebruik de ideeën die de academie al op papier gezet heeft, en praat met de ouders. We gaan ze nodig hebben, vooraleer zij de academies de rug toe keren.

Namens Groen en sp.a

 

Mario Hebbelinck                                                                                                             Tom Vermeire     

voorzitter Groen Hamme                                                                                              sp.a fractieleider

Overeenkomstig artikel 41§1 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (8 mei 2009) wordt na een ongunstig advies de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling of van een structuuronderdeel opgestart.

Blz. 4, 6 en 10, verslag 3/4/2014 BVH-OV - 50765 - dko - Gemeentelijke Academie voor Muziek,Woord en Dans te HAMME (Schooljaar 2013-2014)