milieubeleidsplan: voorlopig voldoende...

05 Februari 2008

Het ontwerp van het milieubeleidsplan stond een tijd geleden te lezen op de website van de gemeente. Dat ontwerp was op het eerste zicht vooral een voortzetting van het vorige plan, weinig ambitieus dus... Men wilde in hoofdzaak het huidige niveau behouden. En vooral het feit dat het bestuur er de eerste jaren nog niet aan dacht een duurzaamheidsambtenaar aan te werven, was een groot tekort. In het advies van de milieuraad werd er dan ook sterk op aangedrongen meer ambitie aan de dag te leggen.

Ik heb in het uiteindelijke plan met plezier gelezen dat men het behalen van een hoger ambitieniveau nu toch als een haalbare mogelijkheid ziet. Een duurzaamheidsambtenaar aanwerven is opeens blijkbaar wel een reële mogelijkheid op kortere termijn.

En dat is een goede zaak. We hebben een milieudienst die zo goed mogelijk uitgebouwd is, door de twee personeelsleden die er werken. Maar als we meer willen doen om te werken aan de verbetering van het milieu in Hamme, hebben we absoluut een derde kracht nodig op de milieudienst: een duurzaamheidsambtenaar.

Ik had ook enkele amendementen ingediend op het plan.
Die zijn -wat dacht je- uiteraard niet goedgekeurd.
Eén amendement ging over het promoten van herbruikbare luiers door het geven van een premie bij aankoop van een pakket van die luiers.
De schepen vond dat meer iets voor in het milieujaarprogramma. Dat onthouden we, over enkele maanden komt dat op de agenda.
Een ander amendement ging over het vorstel tot het ondertekenen van een lokaal kyotoprotocol. Ik stelde voor dat het betuur zou ingaan op de oproep van BBL, om zich te engageren de CO2 uitstoot tegen 2012 te verminderen met 7,5 %. De schepen vond dat ik dit amendement ook vroeger had kunnen voorstellen, toen het ontwerp van het milieubeleidsplan in openbaar onderzoek lag. Daar had ze een punt. Maar helemaal nieuw was mijn voorstel niet. In maart 2007 had ik al een voorstel voor een lokaal klimaatplan op de agenda gezet. Daarin zat de vraag naar 7,5 % besparing ook al.

Amendementen afgewezen dus. Daarom hoorde de meerderheid het waarschijnlijk in Keulen donderen, toen ik het milieubeleidsplan toch mee goedkeurde.

Ik vind echter dat je vanuit de oppositie niet altijd contra moet zijn. En ik geef het plan voorlopig voldoende.
In het voorjaar, als het bestuur de nieuwe 'samenwerkingsovereenkomst milieu' gaat ondertekenen, zullen we natuurlijk zien hoeveel de goede voornemens waard zijn.

Wij verwachten dat het bestuur resoluut kiest voor een hoger ambitieniveau en het aanwerven van een duurzaamheidsamtenaar.