gemeenteraad januari: het jeugdbeleidsplan

03 Februari 2008

Het heeft even geduurd, maar het is ten slotte toch op de gemeenteraad beland: het jeugdbeleidsplan. Hierbij vind je een verslag van mijn tussenkomst:De inspraak en participatie bij het tot stand komen van het plan bleek een gevoelig punt... Ik lees nu wel dat het bestuur de bedoeling heeft om in de uitvoeringsfase van dit plan verder de Jeugdraad, de verenigingen, kinderen en jongeren en andere betrokkenen te betrekken bij de realisatie van haar projecten. Ik kan daar niet genoeg op aandringen!

-Veel in het plan is een verderzetting van de 'oude' werking.
De bouw van het jeugdcentrum is de enige grote nieuwigheid.
Daar bestaat echter nog veel onduidelijkheid over locatie & invulling.
Zeker hier hoop ik op maximale inspraakmogelijkheden van de jeugd.
En graag in de goede volgorde: eerst bevragen, dan plannen laten ontwerpen!

Het bestuur heeft daarover al enkele ideeën lees ik : onderbrengen van de jeugddienst en het JIP, praatcafé, repetitieruimte voor muziekgroepjes, lokalen voor de jeugdverenigingen die momenteel in de Nieuwstraat gehuisvest zijn,...
Ik veronderstel dat de jeugd hier ook heel wat ideeën heeft. Leg die samen met de ideeën van het bestuur, alvorens plannen te laten maken. Zo stel ik me vragen bij het idee om een praatcafé te voorzien in het jeugdcentrum, als er al initiatief genoeg is in het centrum, in jeugdhuis 'het klokhuis' en 'den tram'

Ik lees ook dat er in de plannen aandacht zal zijn voor andere infrastructuur en bedrijvigheid op het Meulenbroek met aandacht voor voldoende parkeer-gelegenheid. Hopelijk komt er dan ook aandacht voor (overdekte) fiets-parkeergelegenheid. De fiets is immers het voertuig bij uitstek voor de jeugd.

-Ruimte voor jeugd:

Het gemeentebestuur wil zich in het eerste deel van de periode vnl. focussen op de terreinen die de nieuwbouwcomplexen in de Groenstraat en De Braak omgeven. De andere, kleinere pleintjes moeten wachten. Toch denk ik dat kinderen ? en niet alleen kinderen, maar alle Hamse inwoners ? in alle wijken en buurten recht hebben op een pleintje. Dat moet niet in alle gevallen een groot, formeel aangelegd plein zijn . Je moet daar geen budget voor dure speeltuigen voor voorzien. Een net pleintje met wat ruimte en groen volstaat.
Ik heb dit weekend dan ook met veel plezier gelezen dat CD&V de actie 'plezierige pleintjes' lanceert. Daarom wil ik nog eens de oproep herhalen alvast geen enkele nieuwe verkaveling meer goed te keuren zonder open ruimte voor een pleintje ? hoe groot de tuinen er ook zijn.

De Jeugdraad vraagt ook naar aandacht voor jongeren en rondhangplekken. Vanuit Groen! vinden we niet dat er speciale rondhangplekken moeten ingericht worden. Jongeren kiezen zelf graag waar ze elkaar ontmoeten, dat kan op zgn. formele speelpleinen zijn, maar ook op een plein in de eigen buurt. Daar is het vooral de instelling die telt: jongeren moet zich welkom voelen in hun eigen buurt. Met wat overleg en begrip van alle kanten kan dat geen probleem zijn!

Wat ik zeer positief vind, is de intentie om de inrichting van speelstraten te bekijken. Een speelstraat in de eigen buurt kan een manier zijn om kinderen te bereiken die anders hun weg niet vinden naar het reguliere jeugdwerk of het speelplein.

-Diversiteit

Ik heb in het plan gelezen dat traditionele jeugdwerkingen zelf geen bewuste drempels opleggen en hun werking open stellen naar alle jongeren die binnen de leeftijdsgrenzen vallen. Toch bereiken zij amper kinderen met lage scholing, uit de armste laag van de bevolking of gehandicapten. Het bereik van allochtonen is zo goed als nihil.
Toegankelijkheid en diversiteit kunnen dus veel beter!
Deze zogenaamde 'rode draad' in het plan staat of valt met de uitwerking ervan.

Het werken rond toegankelijkheid/diversiteit is een deeltaak van een medewerker van de jeugddienst, ik hoop echt dat die hier voldoende tijd aan zal kunnen besteden.

Ik lees in het plan dat verenigingen zich open stellen voor alle kinderen en jongeren in de gemeente. Maar extra inspanningen t.a.v. specifieke doelgroepen blijken minder vanzelfsprekend. Ik lees ook dat het geen zin heeft om verenigingen dit op te dringen. Zo is bij verenigingen 'het leidingbestand al krap genoeg om de reguliere werking in stand te houden. Verder zou het al te zeer aanpassen van de werking de interesse van de reguliere gebruikers teniet kunnen doen. Ook vanuit de jongeren, hoezeer de werking ook aangepast worden, is er mogelijk geen interesse in deze vorm van vrijetijdsbesteding.'

Dat vind ik een onbegrijpelijke passage. Niemand zegt dat we de verenigingen zaken gaan opdringen of dat ze hun de werking ingrijpend moet veranderen. Kansarmen zijn immers geen aliens!
Het zijn mensen zoals u en ik, maar dan met heel wat minder kansen, die veel minder hun weg vinden naar de verenigingen. Werken aan diversiteit is zorgen dat ze die weg vinden.

Het nieuwe voorstel dat vnl. verenigingen wil stimuleren om aan diversiteit te werken door het toekennen van projectsubsidie, is goed. Maar het moet goed begeleid worden, wil het effect hebben.

Dat er een nieuw convenant komt met habbekrats, waar men met kansarme jongeren werkt, is ook prima. Ik hoop dat dit er vooral zal voor zorgen dat habbekrats er in slaagt jongeren de weg te wijzen naar het gewone jeugdwerk.
Diversiteit houdt immers in dat je kansengroepen in de maatschappij brengt, niet dat je ze bezig houdt in een ivoren toren, los van de 'anderen'..

-Jeugdinformatie:
Enkele jongeren van de Jeugdraad willen zich zelf inzetten voor het maken van een website, en zo geld kan uitsparen dat eventueel voor andere zaken kan gebruikt worden. Ik lees in de reactie van het college dat als blijkt dat de Jeugdraad een eigen site wil, geheel volgens eigen verwachtingen, het college kan overwegen om een eigen site aan te maken. Begrijp ik goed dat iets wat jongeren zelf doen, volgens eigen verwachtingen, dus niet goed kan zijn, en het college daar een andere site naast wil gaan maken? Dat getuigt van weinig vertrouwen in de jongeren?

-Mobiliteit
Mobiliteit en verkeersveiligheid staan hoog op de agenda bij de kinderen en jongeren. Ze zijn de zwakke weggebruikers bij uitstek. Daarom doe ik een oproep om, bij het verkeersveiliger maken van Hamme, een manier te zoeken om de jeugd als een belangrijke gesprekspartner te betrekken .

Oppositiepartij Spirit diende een aantal amendementen in, die vrij goed aansloten bij onze visie. Vooral het voorstel geen enkele verkaveling meer goed te keuren zonder dat er een open (plezierig?) pleintje is voor de bewoners, vond ik een heel belangrijke aanvulling.
Ik heb die amendementen dus mee gesteund.
Omdat er een aantal goede aanzetten in het plan zitten, heb ik het jeugdbeleidsplan niet afgekeurd. Maar ik heb me wel onthouden, omdat geen enkel van de amendementen genade vond in de ogen van onze schepen voor jeugd.