Gemeenteraad december 2010

17 December 2010

In december staat traditioneel een hele lijst van gemeentelijk belastingen op de agenda, samen met het budget voor het volgende jaar. Een verslag: Belastingen De meeste gemeentelijke belastingen (verspreiding drukwerk,

verkavelingsvergunningen, reclamevoertuigen op openbare weg....) blijven identiek. Belasting op een plaats op markten en foren wordt met 15% verminderd om de markt weer meer leven in te blazen. Daar werd geen discussie over gevoerd. Over enkele andere belastingen wel:

Eén nieuwe belasting wordt ingevoerd: belasting op de leegstand
van gebouwen. Op zich is deze belasting een goed initiatief. Wanneer een woning meer dan 12 maanden leeg staat volgt er een heffing op leegstand: 1250,00 euro voor een
volledig gebouw of woonhuis / 100,00 euro voor individuele kamer of
studentenkamer / 650,00 euro voor elk overig gebouw of woning. Er werd vanuit
sp.a voorgesteld de belasting te laten stijgen in opeenvolgende jaren van
leegstand, zoals dat in veel andere gemeenten ook het geval is.
Die aanvulling heb ik namens Groen! gesteund, maar het amendement werd door de
meerderheid weggestemd.

Een andere belasting is de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels. Het wordt stilaan een jaarlijkse tussenkomst: voor Groen! is deze belasting te laag is om effect te hebben. De minimumbelasting per perceel bedraagt in
Hamme slechts € 125. Door deze belasting te verhogen zullen beschikbare gronden
in de kern mogelijk sneller bebouwd worden, en kunnen we voorkomen dat we
nieuwe uitbreidingsgebieden moeten aansnijden om huizen bij te bouwen. De meerderheid blijft bij het lage tarief.

Er komt een daling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (van 1700 naar 1650) en een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (8,30 % naar 8 %) De financiële toestand
van de gemeente laat blijkbaar een verlaging toe, dat is prima.
Vanuit de oppositie (Groen! sp.a, Hapropos) werd gepleit om eerst de forfaitaire
gezinsbelasting af te schaffen.

 

Schepen Van Gaeveren vond de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting een 'sociale' belasting, en wil die dus eerst zien dalen. Een
vreemde redenering, want heel wat Hammenaren hebben geen enkel voordeel bij
deze verlaging. Mijn tussenkomst namens Groen! : 'Als je de belastingen op een
sociale manier wil verminderen, moet je eerst die belasting afschaffen die
iedereen moet betalen.'

Budget

 

Ondanks de grote plannen rond Hamme2020 lag er een weinig spectaculair budget op tafel. Veel investeringen zijn al jaren gepland en verschoven. En de plannen voor Hamme 2020 gaan blijkbaar niets kosten...
Er wordt een strak financieel beleid gevoerd, de werkingskosten worden zeer
strak in de hand gehouden.
Schepen Van Gaeveren verklaarde vooraf in de krant: Het bestuur heeft
ondertussen ook een zekere reserve opgebouwd om de moeilijke dossiers van de
toekomst, zoals het rioleringsdossier, de pensioenlast van het personeel en de
hervorming van de brandweer aan te pakken. Dat kan alleen maar door een zuinig
beleid te voeren. In ons budget voor
2011 dalen de werkingskosten met bijna 125.000 euro. Daarvoor is een
goede controle nodig en moeten wij ons focussen op onze kerntaken als lokale
overheid.'
Daar valt weinig tegen in te brengen. Allen vroeg ik me tijdens de
gemeenteraad af waarom het budget voor jeugd moet dalen met meer dan 5000 euro,
terwijl er 5000 euro geschonken wordt aan de organisatie van de bollekenscross.

Ook dat legde de schepen al in de krant: Tot nu toe steunde de gemeente het veldritfestijn enkel met ruime logistieke steun. Voor het eerst steunen we de organisatie ook financieel. Deze subsidie is ook een teken van waardering voor tien
jaar inzet van de organisatoren."

Tijdens het debat stelde ik namens Groen! dat 'ruime logistieke steun' mij als kerntaak méér dan voldoende lijkt. 5000 euro als teken van waardering is niet echt nodig. Ik stelde voor dat het
bestuur zich zou beperken tot de échte kerntaken:
Een goed sociaal beleid bijvoorbeeld, en investeren in jeugdbeleid, kansen en opleiding van jongeren.

De gemeentelijke bijdrage aan OCMW krijgt na jaren bevriezing eindelijk een lichte stijging. Ik vroeg me af hoe het OCMW, met steeds datzelfde budget, in tijden van crisis en toenemende
armoede, een degelijk sociaal beleid moet voeren. Of is het ook daar gewoon
strak bezuinigen?

Ook op jeugdbeleid wordt bezuinigd: het budget daalt, op de jeugddienst zit minder personeel. Vorig jaar werd bij het budget nog een mooie doelstelling geformuleerd: de gemeente wilde 'een beleid voeren, gericht op de gelijke behandeling van alle kinderen, wat hun schoolkeuze ook moge zijn.' Die doelstelling was nu verdwenen. Daarom herhaalde ik het voorstel om de buzzypass
voor jongeren gedeeltelijk te subsidiëren vanuit de gemeente. In ieder geval
voor die jongeren die een school buiten Hamme kiezen, omdat ze een bepaalde
richting willen volgen die in Hamme niet aangeboden wordt. Schepen
Mettepenningen vond het een 'vreemde vraag', en zag het voorstel totaal niet
zitten.