Extra gemeenteraad rond jeugdbeleid dd. 9 juli 2014 - Agnes Onghena

10 Juli 2014

Extra gemeenteraad rond jeugdbeleid dd. 9 juli 2014 - Agnes Onghena

Het mocht dus niet zijn. De leden van de meerderheid die vanavond aanwezig waren op de extra gemeenteraad, verlieten de zaal vooraleer ook maar één woord door de oppositie kon gezegd worden.Ze namen zelfs niet de moeite om over hun eigen amendement te stemmen.

Deze houding getuigt van een misprijzen voor de Hamse bevolking die we nochtans samen vertegenwoordigen.

Het argument dat deze gemeenteraad niet nodig was, snijdt echt geen hout. Sinds we de extra samenkomst van de gemeenteraad vroegen, is het gemeentebestuur in actie geschoten en kregen de speelpleinen en de mobiele speelpleinwerking Pietoink de oplossingen die er vandaag zijn. De meerderheidspartijen stelden voor om de agendapunten te verschuiven naar september. 

Beste meerderheid, wij rekenen op een inhoudelijk debat in september. Weglopen helpt niet!

Wat ik dus vanavond wou zeggen:

"Ik zit nog geen jaar in deze gemeenteraad. In deze periode heb ik vastgesteld dat het jeugdbeleid al bijna elke gemeenteraad een "hot item" geweest is.

Het begon al tijdens de vorige legislatuur waar de plannen voor een jeugdcentrum eindelijk vorm kregen. Een gebouw met drie verdiepingen zou het worden. Tijdens de bouw viel daar een verdieping af. Niet goed begroot? Te duur? Of gewoon de hand overspeeld? Nadien volgden ook nog eens de perikelen met het behoud van de beroepskrachten voor 't Klokhuis.

Jeugdhuis 't Klokhuis zou vervolgens verhuizen naar het jeugdcentrum en alles leek geregeld tot in de loop van dit jaar het jeugdhuis aan de alarmbel trok. Ondertussen werd het jeugdcentrum een noodoplossing voor de huisvesting van de academie. Nog zo'n probleem dat elke keer toegedekt wordt (als een struisvogel die zijn kop in het zand steekt in de hoop dat het probleem op die manier verdwijnt).

Tijdens de vorige gemeenteraad sprak ik al mijn grote zorg uit dat het gemeentebestuur niet langer wordt gezien als een betrouwbare partner voor onze jeugdwerkingen en bij uitbreiding voor andere vrijwilligersorganisaties. Ik verwees al naar het gebrek aan visie die nodig is om een goed jeugdbeleid te kunnen voeren.

Net na die gemeenteraad trokken de VZW Speelpleinen en de feitelijke vereniging Pietoink aan de alarmbel. Zij namen de communicatie zelf in hand, van het gemeentebestuur geen communicatie hieromtrent. Zoals de zaken op dat moment stonden, was het voor hen onmogelijk om te voorzien in het  aanbod tijdens deze grote vakantie. De opsomming in de brief van de vzw Speelpleinen van de vele vragen tot overleg, en de zeer beperkte antwoorden hierop, deed meer dan onze wenkbrauwen fronsen.

De verontwaardiging bij jongeren en ouders was groot en weerklonk via pers, sociale media en allerlei spontane acties. Er was de vraag naar een directe oplossing voor deze vakantie en naar een structurele oplossing voor de komende jaren.

Wij vernamen vervolgens via de pers dat sinds 2 weken de burgemeester, als een echte crisismanager, alles uit de kast gehaald heeft om een oplossing te zoeken. Elke stap naar een oplossing werd via diezelfde sociale media en via de pers bekend gemaakt. Het gemeentebestuur informeert de bevolking. Zeer goed, maar? veel te laat!

Ten laatste begin juni had de schepen van jeugd, bij het ontbreken van een overeenkomst, een overbrugging moeten uitwerken voor juli en augustus zodat het aanbod van de 2 werkingen gegarandeerd zou zijn. Na de vakantie, in minder dwingende omstandigheden zou het dan makkelijker zijn om  een gedragen akkoord uit te werken.

Dit wilden wij horen op de gemeenteraad van 11 juni!

Maar nee, ook hier weer het verhaal van de struisvogel!

Nog meer dat mijn verontwaardiging voedt:

Vorige week kregen wij Haminfo in de bus met daarin als klap op de vuurpijl op pagina 16 : vakantie op het speelplein. Het gemeentebestuur heeft hier de communicatie zelf in de hand, schrijft (lees "dicteert") wat het aanbod is van de vzw Speelpleinen op het moment dat er nog niet eens een akkoord is! Dit getuigt van een houding waarbij de inbreng van de andere partner, de vzw Speelpleinen,  waardeloos geacht wordt. Het getuigt van zeer veel verantwoordelijkheidszin dat deze mensen er alsnog in geslaagd zijn om de speelpleinwerking te garanderen.  

In diezelfde Haminfo wordt ons ook gemeld dat de verhuis van 't Klokhuis naar JC Den Appel rond is. Gezien de laatste brief van 't Klokhuis is dit minstens onvolledige of zelfs onjuiste informatie.

Dit alles zijn symptomen van een zelfde probleem. Het jeugdbeleid mist een duidelijke visie, en er ontbreekt een structurele samenwerking met verenigingen en initiatieven.

De schepen die dit jeugdbeleid bepaalt en realiseert mist duidelijk luisterbereidheid, onderhandelingsvaardigheden en voeling met de doelgroep, iets wat nochtans zeer duidelijk staat in de omschrijving van haar opdracht (zie Haminfo pagina 12).

Het is hoog tijd dat het gemeentebestuur het geweer van schouder wisselt en meer inzet op dialoog en samenwerking en wat minder op het eigen grote gelijk.

Een oud spreekwoord zegt : "zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het Hamse jeugdbeleid heeft een sterke heelmeester nodig."