Samen voor Hamme

#SamenvoorHamme

Het kan anders:
voor een eerlijker, menselijker en gezonder
Hamme-Moerzeke-Kastel-Zogge-Sint-Anna


Meer inspraak en transparantie in het beleid.

Elke Hammenaar is aandeelhouder van de NV Hamme en betaalt mee aan de uitbouw en de organisatie van onze gemeente.

Wij willen:

 • vooraf en structureel verenigingen en comités maximaal betrekken bij het beleid en elke beslissing die hen aanbelangt.
 • een actieve bevraging van alle betrokkenen bij beslissingen die een grote impact hebben op inwoners of het toekomstig uitzicht van de gemeente.
 • het invoeren van het 28ste gemeenteraadslid; de mogelijkheid geven aan Hammenaren om zelf zaken op de agenda te zetten van de gemeenteraad en hen inzage geven in de agendapunten.
 • de inwoners actief informeren over beslissingen die genomen zijn.

 

Vlot en veilig verkeer

Een evenwichtig mobiliteitsbeleid gebaseerd op het STOP-principe waar iedereen zijn plaats heeft . Eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en pas dan Privé-wagens.

Een vlotte doorstroming van alle verkeer door het uitwerken van een doordacht mobiliteitsplan met verkeersluwe dorpskernen en goed gekozen parkeerplaatsen.

Wij willen:

 • De fietsknelpunten veiliger maken en schoolroutekaarten actief promoten. Knelpunten zijn o.a. Hospitaalstraat, Kaaldries, Aartstraat, Strijderslaan, kruispunt Hospitaalstraat-Damstraat-Drapstraat, oversteken aan Durmebrug-Heirbaan, Hammestraat-Pompelhoek en Hammestraat-Hazeldonk, Mispelaarstraat-Heirbaan en Overloopakker-Heirbaan…
 • bestaande trage wegen opwaarderen en bekend maken. Waar mogelijk deze maximaal aansluiten aan de bestaande schoolroutekaart en aan fiets- en wandelroutes.
 • De 30/50/70-regel moet het uitgangspunt worden. De maximumsnelheid van het verkeer wordt zo afgestemd op de infrastructuur. Is er geen vrijliggend fietspad, dan mag je slechts 30 kilometer per uur rijden. Is er een verhoogd maar niet-vrijliggend fietspad? Dan kan de snelheid opgetrokken worden tot maximum 50 kilometer per uur. En 70 kilometer per uur kan enkel als het fietspad volledig gescheiden is van de rijbaan.
 • Lokaal verkeer en parkeerdruk verminderen door autodelen, carpoolen en fietsen te promoten.
 • een parkeerbeleid dat straten vrijhoudt voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten.
 • onderzoeken of beperkt lokaal openbaar vervoer voor minder mobielen mogelijk is tussen de diverse wijken en dorpskernen.

 

Open en groene ruimtes

waar je kan ademen en waar het voor ieder betaalbaar en aangenaam wonen is.

Een evenwichtige en rechtvaardige ruimtelijke ordening die dit mogelijk maakt.
Toekomstgerichte stedebouw die vlot aanpasbaar is voor verschillende functies,
die klimaatpositief is en zorgt voor een gezonde leefomgeving.

Wij willen:

 • nieuwe verkavelingen enkel goedkeuren als ruimte voorzien wordt voor buurtgroen met een sociale of recreatieve functie.
 • Initiatieven nemen om de groei van private groene zones te stimuleren, iedere bewoner van een huis met tuin een gratis boom schenken of in samenwerking met lokale handelaars promo-acties uitwerken, bemiddelen om braakliggende gronden te bebossen.
 • Open ruimtes en groene zones maximaal behouden en waar nodig een betonstop
 • de open ruimte zo inrichten dat deze uitnodigend wordt voor mensen om gebruik van te maken: voldoende groen, ruimte voor kinderen om te spelen en te bewegen, banken om even op uit te rusten of een praatje te maken.
 • zorgen voor evenwicht in privé- en sociale koopwoningen en sociale huurwoningen.
 • Innovatieve overheidsopdrachten die effectief hun sociale en ecologische voorbeeldrol oppakken en passen in een vooruitstrevend masterplan.
 • Gebruik maken van bestaande energieprestatiecontracten om de bestaande gebouwen betaalbaar te verbeteren.
 • De Hammenaren aanmoedigen bij een gezonde, klimaatpositieve en betaalbare woonomgeving, dmv sensibilisering, energieadvies, ondersteunende subsidies enz.
 • Een openbare weg die neerslagbestendig is en regenwater laat infiltreren of afvoeren.

 

Gezellige en levendige dorpskernen

waar lokale handel en horeca kunnen bloeien

Wij willen:

 • een ruime keuze aan kleinhandelszaken in ons centrum, de huidige winkelruimtes opwaarderen en pas in tweede instantie bijkomende ruimte voorzien in functie van de noden.
 • Door een aantrekkelijke en veilige aansluiting van fiets- en wandelroutes met de dorpskernen, de lokale handel en horeca meer laten meegenieten van het wandel- en fietstoerisme.
 • Lokale handel in het centrum stimuleren door fiscaal ondersteunende maatregelen en door een dienst lokale economie die proactief werkt.
 • Gunsttarieven voor duurzame ondernemingen en korte keten initiatieven.


en met aan de rand een duurzame industriële zone die kan zorgen voor meer lokale tewerkstelling.

Wij willen:

 • De bezetting van de reeds ingenomen ruimte van het industriepark in kaart brengen en kritisch bekijken om zo plaats te maken voor groei en voor nieuwe bedrijven.
 • linken leggen tussen industrie en onderwijs zodat Hamse jongeren kunnen stage lopen en werken in eigen regio.
 • voorrang geven aan en voordelen voorzien voor bedrijven met een duurzaam karakter (eco, bio, fairtrade, hernieuwbare energie…) of voor bedrijven die duurzaamheid vooropstellen in hun werking (afval beperken, gebruik van hernieuwbare energie…).

 

Respect voor mens en milieu

in een warm en duurzaam Hamme, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten

Wij willen:

 • een Hams duurzaamheidslabel, waar de voordelen voor bedrijven en verenigingen kunnen gekoppeld worden.
 • geen wegwerpbekers meer bij gemeentelijke initiatieven en goede afval-afspraken met organisatoren van evenementen.
 • zwerfvuil kordaat aanpakken, meer “hondenpoepzuilen” en vuilbakken in centra en langs wan-delwegen. Integraal materialenbeleid dat herbruik en recyclage stimuleert via circulaire economie.
 • lokale, bio- en fairtrade-producten aankopen voor gebruik bij gemeentelijke activiteiten.
 • Als gemeente het voortouw nemen in duurzaamheid. Hernieuwbare energie gebruiken en zelf produceren. Het eigen wagenpark vernieuwen door telkens te kiezen voor de minst vervuilende optie.
 • Toetreden tot de statiegeldalliantie als signaal naar de hogere overheid.
 • Midden in het centrum van Hamme, op de Markt willen wij op termijn een nieuw cultureel centrum met een bruisend en uitnodigend cultuurcafé. Mede hierdoor kan de markt opnieuw opleven en kan de bestaande horeca en handel hier ook van meegenieten.
 • Degelijke sportinfrastructuur en voorzieningen voor jong en oud die nooit veraf en gemakkelijk bereikbaar
 • alle gemeentelijke sportterreinen toegankelijk maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.
 • Een open welzijnsraad die het samenleven in Hamme bevordert.
 • Initiatieven die zorgen voor meer samenhorigheid, financieel en logistiek ondersteunen.
 • de uitdagingen aangaan van een diverse samenleving, zonder taboes.
 • bekijken welke mogelijkheden er zijn om een losloopweide voor honden te voorzien.
 • De sterilisatie van zwerfkatten om hun aantal terug te dringen.

Een seniorenbeleid op maat van de nieuwe senioren.

Senioren worden ouder, zijn mondig en actief. Ze zijn langer gezond, vaak goed opgeleid en hebben veel vrije tijd.

Wij willen:

 • meer zitbanken op de dijken en langs de wandelwegen
 • Mobiliteit organiseren door gemeenschappelijk vervoer aan te bieden voor culturele activiteiten in en buiten Hamme en door de mindermobielencentrale open stellen voor meer bejaarden.
 • Nachtopvang voor demente ouderen zodat hun partners een nachtje kunnen doorslapen
 • Enquêtes organiseren vanuit seniorenraad
 • bejaardenflats in de kernen, dicht tegen een bushalte.
 • serviceflats betaalbaar maken voor mensen met een klein pensioen en de zorg betaalbaar houden.
 • Een beleid dat meer is dan alleen de organisatie van goede zorg.

 

Een vriendelijk beleid voor gezinnen, kinderen en jongeren.

Ouders, kinderen en jongeren beschouwen wij hierbij als belangrijke en volwaardige partners. Investeren in jeugd is kansen geven aan alle Hamse kinderen en jongeren.

Jeugdbeleid

Wij willen:

 • Jongeren inspraak geven in het beleid, hen op maat informeren. Dit kan in samenwerking met de jeugdraad, de jeugdverenigingen, de scholen en de jeugddienst.
 • Zoeken naar duurzame huisvesting voor alle jeugdbewegingen
 • voldoende financiële armslag voor jeugdwerk.
 • Een nauwe betrokkenheid tussen jeugdraad, jeugdconsulent en schepen van jeugd.
 • Een stevige samenwerking tussen de jeugddienst en de diensten onderwijs en welzijn.

Kinderen en gezinnen

Wij willen:

 • openbare toiletten in de gemeentelijke speeltuinen.
 • speelweefsel integreren in de schoolroutekaart.
 • hechtere samenwerking tussen kinder- en jeugdraad met meer autonomie voor de kinderraad.
 • kind- en gezinsvriendelijke voorzieningen in openbare gebouwen vb luiertafel, borstvoedingsruimtes, speelhoekjes, kindertoiletje..
 • een Huis van het Kind dat opvoedingsondersteuning dichtbij huis op maat van elk gezin realiseert of regisseert.
 • voldoende plaatsen in Hamme en Moerzeke waar kinderen en jongeren veilig naartoe kunnen en zich tenvolle uit kunnen leven.
 • de herinrichting van openbare gebouwen toetsen op kindvriendelijkheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Jongeren

Wij willen:

 • voldoende gemeentelijk vrijetijdsaanbod, o.a. speelpleinwerking, voor jongeren vanaf 12 jaar.
 • een lagere drempel voor jongeren met een beperking en voor kansarmen bij bestaande jeugdinitiatieven en aandacht voor het thema diversiteit binnen het jeugdwerk. Wij voorzien hiervoor bijkomende ondersteuning en financiële middelen.
 • veilige fietsroutes en een tussenkomst in de buzzypas voor scholieren die een studierichting volgen die niet beschikbaar is in de Hamse scholen.
 • gemeentelijke initiatieven aankondigen met communicatiemiddelen die jongeren gebruiken bijvoorbeeld snapchat, facebook, instagram,… in een aantrekkelijke jongerenstijl.
 • talenten ontwikkelen bij jongeren en hen de kans bieden dit talent te tonen. Dit kan in samenwerking met onderwijs en verenigingen.